CEES HR Consultancy B.V. betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van haar website. In deze Privacyverklaring staat beschreven welke informatie door ons wordt verzameld en met welk doel. Ze is van toepassing op alle door ons geleverde producten en diensten.

Wie zijn we

CEES HR Consultancy B.V. houdt kantoor in Valkenburg aan de Geul, Cremerstraat 10, 6301 GE en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken en verzamelen uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons heeft verstrekt. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder HR advies, HR projecten, (Persoonlijkheid)‐ assessments, coaching en begeleiding , werving & selectie en persoonlijke ontwikkeling, training, interim activiteiten, outplacement, het in‐ en verkopen van HR tools en instrumenten, bemiddeling, detachering, contractering ZZP, en inzetbaarheid.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers;
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie‐acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt‐in);
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc.;
 4. een werknemers‐ of personeels‐/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 6. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre‐ employment screening.
 7. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder persoonlijkheidsanalyses en andere analyses.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om ‐ onder andere en voor zover van toepassing ‐ de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving of intake:

 • NAW gegevens, e‐mailadres en andere contactgegevens
 • Social media adressen
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring o BSN
 • IBAN
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) ‐ op vrijwillige basis

Indien u voor CEES HR Consultancy B.V. kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens, waaronder btw‐nummer, inschrijvingsnummer kvk.

Verwerkt CEES HR Consultancy B.V. ook bijzondere gegevens?

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:
“Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.”

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, zzp’ers) delen?

CEES HR Consultancy B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeldgegevensbewerkers)dienamenshaardienstenverlenenof opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoons‐ gegevens?”.

Het doorgeven van informatie aan derden geschiedt uiteraard nooit zonder voorafgaand overleg met u.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten

Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot vijf jaar na het laatste contact indien u niet via CEES HR Consultancy B.V. bent bemiddeld voor een baan of indien u niet als zzp’er voor CEES HR Consultancy B.V. heeft gewerkt. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door CEES HR Consultancy B.V. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd (bij Werving & Selectie zijn uw gegevens ivm claimrisico’s langer beschikbaar).

Indien u voor CEES HR Consultancy B.V. werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot vijf jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor CEES HR Consultancy B.V.
Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door CEES HR Consultancy B.V. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor CEES HR Consultancy B.V. overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Hieronder worden verstaan: contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. CEES HR Consultancy B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijk relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

CEES HR Consultancy B.V. kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin CEES HR Consultancy B.V. hiertoe verplicht kanworden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. CEES HR Consultancy B.V. heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, zzp’ers en zakelijke relaties: Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u hiertoe een gespecificeerd verzoek indienen via info@ceehrconsultancy.com.

Voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek indienen via info@ceehrconsultancy.com.

Beveiliging

CEES HR Consultancy B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens CEES HR Consultancy B.V. haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is CEES HR Consultancy B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

CEES HR Consultancy B.V. verkoopt géén gegevens aan enige derde partij.

Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter

Via Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter promoten we ook onze diensten. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, Instagram en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door CEES HR Consultancy B.V., dan kunt u schriftelijk of per e‐mail contact met ons opnemen via info@ceehrconsultancy.com of CEES HR Consultancy B.V., Cremerstraat 10, 6301 GE Valkenburg aan de Geul. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden.

CEES HR Consultancy B.V. stelt degene die een vraag, klacht of opmerking heeft zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat CEES HR Consultancy B.V heeft gegeven aan het verzoek:

 • Inwilliging van het verzoek;
 • onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan de kandidaat;
 • kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek;
 • weigering van het verzoek en de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of beroep in te stellen bij de rechtbank;
 • De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager.

De verzoeken worden in principe kosteloos door CEES HR Consultancy B.V ingewilligd tenzij het verzoek van de kandidaat kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege hun repetitieve karakter. In dat geval mag CEES HR Consultancy B.V een redelijke administratieve vergoeding in rekening brengen of het verzoek weigeren.

U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter of instantie.

Wijzigingen

CEES HR Consultancy B.V kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in privacyverklaring. Deze versie is opgesteld in mei 2018.